www.online-skola.cz
English for everyone - Presto Internet News
přehled kurzů
 

Presto Internet News

Seznam článků
 
26. 5. 2008 - Pre-Intermediate
MEAT EATERS, BEWARE: BEEF IS LESS ECOLOGICAL THAN

Slovníček
Cvičení AJ -> ČJ
Cvičení ČJ -> AJ

 
Poslat komentář
Článek, rozhovor
 
Přečtěte si text a použití slov ve větě. Na každé barevně odlišené slovo v textu můžete kliknout a uvidíte jeho překlad spolu s několika příklady použití.
MEAT EATERS, BEWARE: BEEF IS LESS ECOLOGICAL THAN CHICKEN AND FISH JÍTE MASO? POZOR: HOVĚZÍ JE MÉNĚ EKOLOGICKÉ NEŽ KUŘECÍ A RYBY
Eating chicken, fish or vegetables instead of red meat can help reduce climate change. Preparing these foods for dinner does more to decrease pollution than eating locally grown food. The report is printed in Environmental Science & Technology magazine. Konzumace kuřat, ryb nebo zeleniny namísto červeného masa může pomoci omezit změny klimatu. Příprava těchto druhů jídel více přispívá k omezení znečištění než konzumace místně produkovaných potravin. Zpráva vyšla v časopisu Environmental Science & Technology.
Retailers tell customers to purchase goods from local sources to help the environment. Locally produced food requires less fuel for shipping to the store. Production of most foods is responsible for 83 percent of the average American household's release of greenhouse gases. Transportation contributes only 11 percent. Maloobchodníci nabádají zákazníky, aby kupovali zboží z místních zdrojů a pomáhali tak životnímu prostředí. Místně vyráběné potraviny vyžadují méně paliva na dopravu do prodejny. Produkce většiny potravin se podílí 83 procenty na uvolňování skleníkových plynů průměrnou americkou domácností. Doprava se podílí pouze 11 procenty.
Researchers say production of red meat is almost 150 percent worse for the environment than chicken or fish. Substituting one day per week's worth of calories from red meat and dairy products for chicken, fish, eggs, or a vegetable-based diet reduces the discharge of more greenhouse gases than buying all locally sourced food. Výzkumníci tvrdí, že produkce červeného masa je pro životní prostředí téměř o 150 procent horší než produkce masa z kuřat nebo ryb. Nahrazením jednodenní hodnoty kalorií týdně v produktech z červeného masa a mléka kuřaty, rybami, vejci nebo vegetariánskou stravou se vypouštění skleníkových plynů sníží výrazněji než nákupem potravin z místních zdrojů.
Tisk článku


prw2