Online-kola.cz - Presto Internet News


26. 5. 2008 - Pre-Intermediate

lnek, rozhovor

MEAT EATERS, BEWARE: BEEF IS LESS ECOLOGICAL THAN CHICKEN AND FISH JÍTE MASO? POZOR: HOVÌZÍ JE MÉNÌ EKOLOGICKÉ NEŽ KUØECÍ A RYBY
Eating chicken, fish or vegetables instead of red meat can help reduce climate change. Preparing these foods for dinner does more to decrease pollution than eating locally grown food. The report is printed in Environmental Science & Technology magazine. Konzumace kuøat, ryb nebo zeleniny namísto èerveného masa mùže pomoci omezit zmìny klimatu. Pøíprava tìchto druhù jídel více pøispívá k omezení zneèištìní než konzumace místnì produkovaných potravin. Zpráva vyšla v èasopisu Environmental Science & Technology.
Retailers tell customers to purchase goods from local sources to help the environment. Locally produced food requires less fuel for shipping to the store. Production of most foods is responsible for 83 percent of the average American household's release of greenhouse gases. Transportation contributes only 11 percent. Maloobchodníci nabádají zákazníky, aby kupovali zboží z místních zdrojù a pomáhali tak životnímu prostøedí. Místnì vyrábìné potraviny vyžadují ménì paliva na dopravu do prodejny. Produkce vìtšiny potravin se podílí 83 procenty na uvolòování skleníkových plynù prùmìrnou americkou domácností. Doprava se podílí pouze 11 procenty.
Researchers say production of red meat is almost 150 percent worse for the environment than chicken or fish. Substituting one day per week's worth of calories from red meat and dairy products for chicken, fish, eggs, or a vegetable-based diet reduces the discharge of more greenhouse gases than buying all locally sourced food. Výzkumníci tvrdí, že produkce èerveného masa je pro životní prostøedí témìø o 150 procent horší než produkce masa z kuøat nebo ryb. Nahrazením jednodenní hodnoty kalorií týdnì v produktech z èerveného masa a mléka kuøaty, rybami, vejci nebo vegetariánskou stravou se vypouštìní skleníkových plynù sníží výraznìji než nákupem potravin z místních zdrojù.

Slovka

Anglicky esky
CONTRIBUTES CONTRIBUTES – pøispìt, podílet se, pøíspìvek
DISCHARGE DISCHARGE –vypustit, propustit
LOCALLY LOCALLY - místní
PRODUCTION PRODUCTION – produkce, výroba, vyrábìt, vytáhnout
purchase PURCHASE – koupit, nákup
reduce REDUCE – snížit, omezit, redukovat, klesnout
REQUIRES REQUIRES – vyžadovat, požadavek, podmínka
shipping SHIPPING – odeslat, zaslat, vyvážet, pøeprava
SUBSTITUTING SUBSTITUTING – nahradit, vystøídat, náhrada
worth WORTH – cena, hodnota, stát
vytisknout strnku | zavt okno