Nepihlen
 
English for everyone - anglick gramatika
 • je kurz anglitiny pro ty, kte se chtj uit v klidu a pohodl svho domova i kancele
 • umouje vylepit schopnost pouvat sprvn gramatick konstrukce pi komunikaci
 • v kurzu se naute vekerou gramatiku potebnou pro komunikaci na rovni, kter chcete doshnout (6 rovn od zkladn po vce pokroilou)
 • umon Vm doplnit mezery v gramatice a upevn i to, co znte, ale neumte pout v praxi
 • nabz Vm pehledn a nzorn vysvtlen gramatiky s mnoha pklady, ukzkami vyuit gramatiky v relnch situacch i vjimkami z pravidel
 • nov gramatika je pedstavovna po malch secch a umouje tak lep osvojen konkrtnho jevu
 • lekce Vs nebudou zbyten zatovat obtnou slovn zsobou
 • virtuln uitel monitoruje Vae zlepen v prbhu kurzu
V tomto kurzu jsou pipraveny nsledujc rovn:
 • Elementary 1 (zaèáteèníci 1)
  Základy gramatiky pro ty, kteøí již nìjaké to anglické slovo zaslechli, ale neumí ještì utvoøit vìtu, anebo to zapomnìli.

  rove obsahuje tyto lekce:
  1. lekce (ukzka) - Personal pronouns and the verb "to be". Osobní zájmena a sloveso "být".2. lekce (ukzka) - Verb "to be" - negative. Sloveso "být" - zápor.
  3. lekce (ukzka) - Verb "to be" - question. Sloveso "být" - otázka.4. lekce (ukzka) - Plural nouns, numbers. Množná èísla, èíslovky.
  5. lekce - Read, write, hear, … and other verbs. Èíst, psát, slyšet, … a jiná slovesa.6. lekce - Negative - don't, doesn't. Zápor plnovýznamových sloves.
  7. lekce - Questions. Otázky.8. lekce - Questions - Where, when, what, … . Otázky - Kde, kdy, co, … .
  9. lekce - Possessive pronouns - my, your, … . Pøivlastòovací zájmena - mùj, tvùj, … .10. lekce - This - these, that - those. Tento - tito, tamten - tamti.
  11. lekce - Prepositions of place. Místní pøedložky.12. lekce - There is, there are. Je tam, jsou tam.
  13. lekce - Much, many, a lot of, few, little. Mnoho, málo.14. lekce - Prepositions of place – in, at, on. Místní pøedložky – v, u, na.
  15. lekce - Use of some, any, a. Použití "some, any" a neurèitého èlenu "a".16. lekce - Use of “a/the”. Použití “a/the”.
  17. lekce - Numerals of sequence. Dates. Øadové èíslovky. Data.18. lekce - What’s the time? Kolik je hodin?
  19. lekce - Prepositions of time. Èasové pøedložky.20. lekce - Imperative – Don’t do it! Pøíkaz – Nedìlej to!
  21. lekce - Verbs with –ing suffix (go swimming, ...). Slovesa s pøíponou –ing (jít plavat, ...).22. lekce - Have got/have. Mít, vlastnit.
  23. lekce - Was/were. Byl/byli.24. lekce - Can/could. Mùže/mohl.
  25. lekce - Do/make. Dìlat.
 • Elementary 2 (zaèáteèníci 2)
  Gramatika v této úrovni je nutná pro jednoduchou konverzaci o souèasných, minulých i budoucích událostech.

  Obsah rovn »    


 • Pre-intermediate 1 (mírnì pokroèilí 1)
  V této úrovni si prohloubíte znalost všech èasù, nauèíte se nejdùležitìjší pøedložky a typická anglická slovní spojení.

  Obsah rovn »    


 • Pre-intermediate 2 (mírnì pokroèilí 2)
  Zde si upevníte svou schopnost používat slovesné èasy a nauèíte se gramatiku potøebnou k vyjadøování složitìjších myšlenek.

  Obsah rovn »    


 • Intermediate 1 (støednì pokroèilí 1)
  Gramatika v této úrovni Vám umožní vést konverzaci na jakkoli složité téma a psát dopisy úøedního charakteru.

  Obsah rovn »    


 • Intermediate 2 (støednì pokroèilí 2)
  Pokroèilá gramatika pro ty, kdo se chtìjí umìt vyjadøovat na vysoké úrovni a chtìjí prohloubit své znalosti gramatiky.

  Obsah rovn »    


  Poslat komentTip
Pro se zaregistrovat?
Protoe zskte pstup do
 • kurzu anglick gramatiky
 • kurzu 2000 nejpouvanjch anglickch slov
 • ... a dalch sekc
 
prw2