Nepřihlášen
 
English for everyone - anglická gramatika
 • je kurz angličtiny pro ty, kteří se chtějí učit v klidu a pohodlí svého domova či kanceláře
 • umožňuje vylepšit schopnost používat správné gramatické konstrukce při komunikaci
 • v kurzu se naučíte veškerou gramatiku potřebnou pro komunikaci na úrovni, které chcete dosáhnout (6 úrovní od základní po více pokročilou)
 • umožní Vám doplnit mezery v gramatice a upevní i to, co znáte, ale neumíte použít v praxi
 • nabízí Vám přehledné a názorné vysvětlení gramatiky s mnoha příklady, ukázkami využití gramatiky v reálných situacích i výjimkami z pravidel
 • nová gramatika je představována po malých úsecích a umožňuje tak lepší osvojení konkrétního jevu
 • lekce Vás nebudou zbytečně zatěžovat obtížnou slovní zásobou
 • virtuální učitel monitoruje Vaše zlepšení v průběhu kurzu
V tomto kurzu jsou připraveny následující úrovně:
 • Elementary 1 (zaèåteènĂ­ci 1)
  Zåklady gramatiky pro ty, kteøí jiŞ nÏjakÊ to anglickÊ slovo zaslechli, ale neumí jeťtÏ utvoøit vÏtu, anebo to zapomnÏli.

  Obsah úrovně »    


 • Elementary 2 (zaèåteènĂ­ci 2)
  Gramatika v tÊto úrovni je nutnå pro jednoduchou konverzaci o souèasných, minulých i budoucích udålostech.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 1 (mĂ­rnĂŹ pokroèilĂ­ 1)
  V tÊto úrovni si prohloubíte znalost vťech èasÚ, nauèíte se nejdÚleŞitÏjťí pøedloŞky a typickå anglickå slovní spojení.

  Úroveň obsahuje tyto lekce:
  1. lekce (ukázka) - Present simple. PøítomnĂ˝ èas prostĂ˝.2. lekce (ukázka) - Present continuous. PøítomnĂ˝ èas prĂšbĂŹhovĂ˝.
  3. lekce (ukázka) - Present simple X Present continuous. PøítomnĂ˝ èas prostĂ˝ X pøítomnĂ˝ èas prĂšbĂŹhovĂ˝.4. lekce (ukázka) - Have X have got. MĂ­t, vlastnit.
  5. lekce - Past simple. MinulĂ˝ èas prostĂ˝.6. lekce - Past simple - question and negative. MinulĂ˝ èas prostĂ˝ - otĂĄzka a zĂĄpor.
  7. lekce - Past continuous. MinulĂ˝ èas prĂšbĂŹhovĂ˝.8. lekce - Past continuous X past simple. Èas minulĂ˝ prĂšbĂŹhovĂ˝ X èas minulĂ˝ prostĂ˝.
  9. lekce - Questions - when, where, who, what, which, ... . OtĂĄzky - kdy, kde, kdo, co, kterĂ˝, ... .10. lekce - Quantity and Countability (much - many, little - few, a lot of, plenty of, etc.). MnoĹžstvĂ­ a poèitatelnost.
  11. lekce - Some, any. Countability. Some, any. Poèitatelnost.12. lekce - Any, no. Any, no.
  13. lekce - Articles I. a / the - basic difference. Èleny I. a / the - zĂĄkladnĂ­ rozdĂ­l.14. lekce - Articles II. a / the - jobs / names. Èleny II. ZamĂŹstnĂĄnĂ­, jmĂŠna.
  15. lekce - The / no article. The / bez èlenu.16. lekce - All - whole - every. All - whole - every.
  17. lekce - Prepositions on / in / at / into. PøedloĹžky on / in / at / into.18. lekce - Prepositions over, through, ... . PøedloĹžky over, through, ... .
  19. lekce - Verb + preposition. Sloveso + pøedloĹžka.20. lekce - Verb followed by verb in infinitive (hope to do). Sloveso nĂĄsledovanĂŠ slovesem v infinitivu (hope to do).
  21. lekce - Verb followed by verb with –ing (enjoy doing). Sloveso nĂĄsledovanĂŠ –ing (enjoy doing).22. lekce - Future - will. Budoucnost - will.
  23. lekce - Future - will x going to. Budoucnost - will x going to.24. lekce - Will / shall. Will / shall.
  25. lekce - Modal verbs - can (be able) / must, mustn't / need, needn't. ModĂĄlnĂ­ slovesa - can (be able) / must, mustn't / need, needn't.
 • Pre-intermediate 2 (mĂ­rnĂŹ pokroèilĂ­ 2)
  Zde si upevníte svou schopnost pouŞívat slovesnÊ èasy a nauèíte se gramatiku potøebnou k vyjadøovåní sloŞitÏjťích myťlenek.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 1 (støednĂŹ pokroèilĂ­ 1)
  Gramatika v tÊto úrovni Våm umoŞní vÊst konverzaci na jakkoli sloŞitÊ tÊma a psåt dopisy úøedního charakteru.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 2 (støednĂŹ pokroèilĂ­ 2)
  Pokroèilå gramatika pro ty, kdo se chtÏjí umÏt vyjadøovat na vysokÊ úrovni a chtÏjí prohloubit svÊ znalosti gramatiky.

  Obsah úrovně »    


  Poslat komentářTip
Proč se zaregistrovat?
Protože získáte přístup do
 • kurzu anglické gramatiky
 • kurzu 2000 nejpoužívanějších anglických slov
 • ... a dalších sekcí
 
prw2