Nepřihlášen
 
English for everyone - anglická gramatika
 • je kurz angličtiny pro ty, kteří se chtějí učit v klidu a pohodlí svého domova či kanceláře
 • umožňuje vylepšit schopnost používat správné gramatické konstrukce při komunikaci
 • v kurzu se naučíte veškerou gramatiku potřebnou pro komunikaci na úrovni, které chcete dosáhnout (6 úrovní od základní po více pokročilou)
 • umožní Vám doplnit mezery v gramatice a upevní i to, co znáte, ale neumíte použít v praxi
 • nabízí Vám přehledné a názorné vysvětlení gramatiky s mnoha příklady, ukázkami využití gramatiky v reálných situacích i výjimkami z pravidel
 • nová gramatika je představována po malých úsecích a umožňuje tak lepší osvojení konkrétního jevu
 • lekce Vás nebudou zbytečně zatěžovat obtížnou slovní zásobou
 • virtuální učitel monitoruje Vaše zlepšení v průběhu kurzu
V tomto kurzu jsou připraveny následující úrovně:
 • Elementary 1 (zaèáteènĂ­ci 1)
  Základy gramatiky pro ty, kteøí již nìjaké to anglické slovo zaslechli, ale neumí ještì utvoøit vìtu, anebo to zapomnìli.

  Obsah úrovně »    


 • Elementary 2 (zaèáteènĂ­ci 2)
  Gramatika v této úrovni je nutná pro jednoduchou konverzaci o souèasných, minulých i budoucích událostech.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 1 (mĂ­rnì pokroèilĂ­ 1)
  V této úrovni si prohloubíte znalost všech èasù, nauèíte se nejdùležitìjší pøedložky a typická anglická slovní spojení.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 2 (mĂ­rnì pokroèilĂ­ 2)
  Zde si upevníte svou schopnost používat slovesné èasy a nauèíte se gramatiku potøebnou k vyjadøování složitìjších myšlenek.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 1 (støednì pokroèilĂ­ 1)
  Gramatika v této úrovni Vám umožní vést konverzaci na jakkoli složité téma a psát dopisy úøedního charakteru.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 2 (støednì pokroèilĂ­ 2)
  Pokroèilá gramatika pro ty, kdo se chtìjí umìt vyjadøovat na vysoké úrovni a chtìjí prohloubit své znalosti gramatiky.

  Úroveň obsahuje tyto lekce:
  1. lekce (ukázka) - Present and future tenses. PøítomnĂ© a budoucĂ­ èasy.2. lekce (ukázka) - Future perfect tense. PøedbudoucĂ­ èas.
  3. lekce (ukázka) - Present perfect, past, past perfect. PøedpøítomnĂ˝, minulĂ˝ a pøedminulĂ˝ èas.4. lekce (ukázka) - Neither do I. So do I. Ani já ne. Já takĂ©.
  5. lekce - You had better ... /It's time ... . Radìji bys mìl ... /Je èas ... .6. lekce - Conditionals 1,2 and 3. PodmĂ­nkovĂ© vìty 1, 2 a 3.
  7. lekce - As long as, unless, provided, ... . Dokud, pokud ne, pokud, ... .8. lekce - I wish I knew ... / I wish I had known ... . Pøál bych si vìdìt... / Kdybych bĂ˝val vìdìl ... .
  9. lekce - Verb + preposition 1. Sloveso + pøedloĹľka 1.10. lekce - Verb + preposition 2. Sloveso + pøedloĹľka 2.
  11. lekce - It is said that..., he is said that... 12. lekce - Reported speech
  13. lekce - Question tags 14. lekce - Have something done
  15. lekce - Verbs followed by gerund (-ing form) or to 16. lekce - Expressions: I saw her doing..., I saw her do....
  17. lekce - THE before general expressions and adjectives 18. lekce - THE with names I.
  19. lekce - THE with names II. 20. lekce - All / whole / every
  21. lekce - So / Such 22. lekce - Quite / rather
  23. lekce - Clauses of purpose 24. lekce - Adjective + to
  25. lekce - Phrasal verbs 26. lekce - In case, unless, provided / providing.
  27. lekce - As, as if, as though
  Poslat komentářTip
Proč se zaregistrovat?
Protože získáte přístup do
 • kurzu anglické gramatiky
 • kurzu 2000 nejpoužívanějších anglických slov
 • ... a dalších sekcí
 
prw2