Nepihlen
 
English for everyone - anglick gramatika
 • je kurz anglitiny pro ty, kte se chtj uit v klidu a pohodl svho domova i kancele
 • umouje vylepit schopnost pouvat sprvn gramatick konstrukce pi komunikaci
 • v kurzu se naute vekerou gramatiku potebnou pro komunikaci na rovni, kter chcete doshnout (6 rovn od zkladn po vce pokroilou)
 • umon Vm doplnit mezery v gramatice a upevn i to, co znte, ale neumte pout v praxi
 • nabz Vm pehledn a nzorn vysvtlen gramatiky s mnoha pklady, ukzkami vyuit gramatiky v relnch situacch i vjimkami z pravidel
 • nov gramatika je pedstavovna po malch secch a umouje tak lep osvojen konkrtnho jevu
 • lekce Vs nebudou zbyten zatovat obtnou slovn zsobou
 • virtuln uitel monitoruje Vae zlepen v prbhu kurzu
V tomto kurzu jsou pipraveny nsledujc rovn:
 • Elementary 1 (zaèáteèníci 1)
  Základy gramatiky pro ty, kteøí již nìjaké to anglické slovo zaslechli, ale neumí ještì utvoøit vìtu, anebo to zapomnìli.

  Obsah rovn »    


 • Elementary 2 (zaèáteèníci 2)
  Gramatika v této úrovni je nutná pro jednoduchou konverzaci o souèasných, minulých i budoucích událostech.

  rove obsahuje tyto lekce:
  1. lekce (ukzka) - Past tense - was/were. Minulý èas - byl/byli. 2. lekce (ukzka) - Past simple 1. Minulý èas prostý 1.
  3. lekce (ukzka) - Past simple - question and negative. Minulý èas prostý - otázka a zápor.4. lekce (ukzka) - Prepositions of time. Pøedložky èasové.
  5. lekce - Prepositions of place - in, at, on. Pøedložky místní - v, u, na.6. lekce - Prepositions of place 2 - in, at, to. Pøedložky místní 2.
  7. lekce - Comparative adjectives. Pøídavná jména druhého stupnì.8. lekce - Superlative adjectives. Tøetí stupeò pøídavných jmen.
  9. lekce - Possessive pronouns - mine, yours, ... . Pøivlastòovací zájmena - moje, tvoje, ... .10. lekce - As ... as, than. Tak ... jako, než.
  11. lekce - Present continuous. Pøítomný èas prùbìhový.12. lekce - Past continuous: I am doing - I was doing. Minulý èas prùbìhový.
  13. lekce - It ... . (It's raining.) Nevyjádøený podmìt. (Prší.)14. lekce - Future - going to. Budoucnost - chystat se.
  15. lekce - Future with going to vs. present continuous. Budoucnost s going to vs. pøítomný èas prùbìhový.16. lekce - Infinitive of purpose. Úèelové vìty vyjádøené infinitivem.
  17. lekce - Adverbs made from adjectives. Pøíslovce tvoøená z pøídavných jmen.18. lekce - Prepositions with verbs (wait for, pay by, look for, ...). Pøedložky se slovesy (wait for, pay by, look for, ...).
  19. lekce - Go with prepositions. Sloveso "go" s pøedložkami.20. lekce - Present perfect simple - basic usage, forms of verbs. Pøedpøítomný èas - základní použití, tvary sloves.
  21. lekce - Present perfect simple - I've just ... , I've already ... , I haven't ... yet. Pøedpøítomný èas.22. lekce - Present perfect simple vs. past simple. Pøedpøítomný èas vs. minulý èas.
  23. lekce - And, so, but, or, because. And, so, but, or, because.24. lekce - One / ones. One / ones.
  25. lekce - Tenses and expressions of time (usually, last year, tomorrow, etc.). Èasy a vyjádøení èasu (usually, last year, tomorrow, etc.).26. lekce - Must and have to. Muset.
  27. lekce - Should (advice). Mít (rada).
 • Pre-intermediate 1 (mírnì pokroèilí 1)
  V této úrovni si prohloubíte znalost všech èasù, nauèíte se nejdùležitìjší pøedložky a typická anglická slovní spojení.

  Obsah rovn »    


 • Pre-intermediate 2 (mírnì pokroèilí 2)
  Zde si upevníte svou schopnost používat slovesné èasy a nauèíte se gramatiku potøebnou k vyjadøování složitìjších myšlenek.

  Obsah rovn »    


 • Intermediate 1 (støednì pokroèilí 1)
  Gramatika v této úrovni Vám umožní vést konverzaci na jakkoli složité téma a psát dopisy úøedního charakteru.

  Obsah rovn »    


 • Intermediate 2 (støednì pokroèilí 2)
  Pokroèilá gramatika pro ty, kdo se chtìjí umìt vyjadøovat na vysoké úrovni a chtìjí prohloubit své znalosti gramatiky.

  Obsah rovn »    


  Poslat komentTip
Pro se zaregistrovat?
Protoe zskte pstup do
 • kurzu anglick gramatiky
 • kurzu 2000 nejpouvanjch anglickch slov
 • ... a dalch sekc
 
prw2