Nepihlen
 
English for everyone - anglick gramatika
 • je kurz anglitiny pro ty, kte se chtj uit v klidu a pohodl svho domova i kancele
 • umouje vylepit schopnost pouvat sprvn gramatick konstrukce pi komunikaci
 • v kurzu se naute vekerou gramatiku potebnou pro komunikaci na rovni, kter chcete doshnout (6 rovn od zkladn po vce pokroilou)
 • umon Vm doplnit mezery v gramatice a upevn i to, co znte, ale neumte pout v praxi
 • nabz Vm pehledn a nzorn vysvtlen gramatiky s mnoha pklady, ukzkami vyuit gramatiky v relnch situacch i vjimkami z pravidel
 • nov gramatika je pedstavovna po malch secch a umouje tak lep osvojen konkrtnho jevu
 • lekce Vs nebudou zbyten zatovat obtnou slovn zsobou
 • virtuln uitel monitoruje Vae zlepen v prbhu kurzu
V tomto kurzu jsou pipraveny nsledujc rovn:
 • Elementary 1 (zaèáteèníci 1)
  Základy gramatiky pro ty, kteøí již nìjaké to anglické slovo zaslechli, ale neumí ještì utvoøit vìtu, anebo to zapomnìli.

  Obsah rovn »    


 • Elementary 2 (zaèáteèníci 2)
  Gramatika v této úrovni je nutná pro jednoduchou konverzaci o souèasných, minulých i budoucích událostech.

  Obsah rovn »    


 • Pre-intermediate 1 (mírnì pokroèilí 1)
  V této úrovni si prohloubíte znalost všech èasù, nauèíte se nejdùležitìjší pøedložky a typická anglická slovní spojení.

  Obsah rovn »    


 • Pre-intermediate 2 (mírnì pokroèilí 2)
  Zde si upevníte svou schopnost používat slovesné èasy a nauèíte se gramatiku potøebnou k vyjadøování složitìjších myšlenek.

  rove obsahuje tyto lekce:
  1. lekce (ukzka) - Present and past. Minulost a pøítomnost.2. lekce (ukzka) - Prepositions "like X as". Pøedložka "jako".
  3. lekce (ukzka) - Comparative and superlative adjectives. Druhý a tøetí stupeò pøídavných jmen.4. lekce (ukzka) - Adjectives with -ing / -ed (interesting / interested). Pøídavná jména s -ing / -ed (zajímavý / zaujat).
  5. lekce - Present perfect 1. Pøedpøítomný èas 1.6. lekce - Present perfect 2. Pøedpøítomný èas 2.
  7. lekce - Present perfect 3 - for / since / just / this week. Pøedpøítomný èas 3.8. lekce - Should, have to. Mít za povinnost, muset.
  9. lekce - Must, Need X Have To. Muset.10. lekce - May, Might, Can. Moci, možná.
  11. lekce - Should have, could have, must have, might have, may have - certainty. Vyjádøení nejistoty pomocí modálních sloves should, could, must, might, may.12. lekce - Both, neither, either, none. Both, neither, either, none - kvantifikátory.
  13. lekce - Reflexive pronouns - myself, by myself, on my own. Zvratná zájmena - myself, by myself, on my own.14. lekce - Verb + preposition - like, go, finish. Spojení slovesa a pøedložky u sloves like, go, finish.
  15. lekce - Reported speech. Nepøímá øeè.16. lekce - Relative clauses - who, that, which. Vztažné vìty - who, that, which.
  17. lekce - The man I know X the man that knows me. Muž, kterého znám X muž, který mne zná: The man I know X the man that knows me.18. lekce - Multi-word verbs, phrasal verbs 1. Slovesa složená z více slov, frázová slovesa 1.
  19. lekce - Phrasal verbs 2. Frázová slovesa 2.20. lekce - Time and conditional clauses [first conditional]. Èasové a podmínkové vìty - první kondicionál.
  21. lekce - 2nd conditional, 3rd conditional. 2. a 3. kondicionál.22. lekce - Clauses with although, though, however, in spite of, despite ... . Vìty s although, though, however, in spite of, despite ... .
  23. lekce - Present perfect continuous. Pøedpøítomný èas prùbìhový.24. lekce - Passives 1 - is done, was done, will be done. Pasiva 1 - is done, was done, will be done.
  25. lekce - Passive 2 - continuous tenses, present perfect. Pasivum 2 - prùbìhové èasy, pøedpøítomný èas.26. lekce - Negative in various tenses. Zápor v rùzných èasech.
 • Intermediate 1 (støednì pokroèilí 1)
  Gramatika v této úrovni Vám umožní vést konverzaci na jakkoli složité téma a psát dopisy úøedního charakteru.

  Obsah rovn »    


 • Intermediate 2 (støednì pokroèilí 2)
  Pokroèilá gramatika pro ty, kdo se chtìjí umìt vyjadøovat na vysoké úrovni a chtìjí prohloubit své znalosti gramatiky.

  Obsah rovn »    


  Poslat komentTip
Pro se zaregistrovat?
Protoe zskte pstup do
 • kurzu anglick gramatiky
 • kurzu 2000 nejpouvanjch anglickch slov
 • ... a dalch sekc
 
prw2