Nepřihlášen
 
English for everyone - anglická gramatika
 • je kurz angličtiny pro ty, kteří se chtějí učit v klidu a pohodlí svého domova či kanceláře
 • umožňuje vylepšit schopnost používat správné gramatické konstrukce při komunikaci
 • v kurzu se naučíte veškerou gramatiku potřebnou pro komunikaci na úrovni, které chcete dosáhnout (6 úrovní od základní po více pokročilou)
 • umožní Vám doplnit mezery v gramatice a upevní i to, co znáte, ale neumíte použít v praxi
 • nabízí Vám přehledné a názorné vysvětlení gramatiky s mnoha příklady, ukázkami využití gramatiky v reálných situacích i výjimkami z pravidel
 • nová gramatika je představována po malých úsecích a umožňuje tak lepší osvojení konkrétního jevu
 • lekce Vás nebudou zbytečně zatěžovat obtížnou slovní zásobou
 • virtuální učitel monitoruje Vaše zlepšení v průběhu kurzu
V tomto kurzu jsou připraveny následující úrovně:
 • Elementary 1 (zaèáteènĂ­ci 1)
  Základy gramatiky pro ty, kteøí již nìjaké to anglické slovo zaslechli, ale neumí ještì utvoøit vìtu, anebo to zapomnìli.

  Obsah úrovně »    


 • Elementary 2 (zaèáteènĂ­ci 2)
  Gramatika v této úrovni je nutná pro jednoduchou konverzaci o souèasných, minulých i budoucích událostech.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 1 (mĂ­rnì pokroèilĂ­ 1)
  V této úrovni si prohloubíte znalost všech èasù, nauèíte se nejdùležitìjší pøedložky a typická anglická slovní spojení.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 2 (mĂ­rnì pokroèilĂ­ 2)
  Zde si upevníte svou schopnost používat slovesné èasy a nauèíte se gramatiku potøebnou k vyjadøování složitìjších myšlenek.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 1 (støednì pokroèilĂ­ 1)
  Gramatika v této úrovni Vám umožní vést konverzaci na jakkoli složité téma a psát dopisy úøedního charakteru.

  Úroveň obsahuje tyto lekce:
  1. lekce (ukázka) - Present simple, continuous, passive. PøítomnĂ˝ èas prostĂ˝, prĂąbìhovĂ˝, trpnĂ˝ rod.2. lekce (ukázka) - Past simple, continuous, passive. MinulĂ˝ èas prostĂ˝, prĂąbìhovĂ˝, trpnĂ˝ rod.
  3. lekce (ukázka) - Present perfect simple and continuous. PøedpøítomnĂ˝ èas prostĂ˝ a prĂąbìhovĂ˝. 4. lekce (ukázka) - Past perfect simple and continuous. PøedminulĂ˝ èas prostĂ˝ a prĂąbìhovĂ˝.
  5. lekce - Present and Past Perfect - Passive. PøedpøítomnĂ˝ a pøedminulĂ˝ èas - trpnĂ˝ rod.6. lekce - Modal verbs - shall/can, should/could, should have/could have. ModálnĂ­ slovesa.
  7. lekce - Must, have to, had to, must have been. MusĂ­, musel.8. lekce - Prepositions on, in, at. PøedloĹľky on, in, at.
  9. lekce - Adjective + preposition. PøídavnĂ© jmĂ©no + pøedloĹľka. 10. lekce - Noun + preposition. PodstatnĂ© jmĂ©no + pøedloĹľka.
  11. lekce - Future forms - will, going to, present continuous, shall. BudoucĂ­ èas - will, going to, pøítomnĂ˝ èas prĂąbìhovĂ˝, shall.12. lekce - Will be doing and will have done. BudoucĂ­ èas prĂąbìhovĂ˝ a pøedbudoucĂ­ èas.
  13. lekce - Conjunctions - for, during, while. Spojky - for, during, while.14. lekce - Clauses with -ing and -ed. Vìty krácenĂ© gerundiem (-ing) a minulĂ˝m participiem (-ed).
  15. lekce - Unless, as long as, providing, provided. Spojky unless, as long as, providing, provided.16. lekce - I used to do, I am used to doing (in various tenses). OpakovanĂ˝ dìj v minulosti, bĂ˝t zvyklĂ˝ nìco dìlat (v rĂąznĂ˝ch èasech).
  17. lekce - Reported speech. Souslednost èasová/nepøímá øeè.18. lekce - Verbs followed by verbs with -ing, to (enjoy, hope...). Slovesa pojĂ­cĂ­ se s gerundiem a infinitivem.
  19. lekce - Verbs followed by verbs with -ing or to. Slovesa doplnìná gerundiem nebo infinitivem.20. lekce - Present perfect simple. PøedpøítomnĂ˝ èas prostĂ˝.
  21. lekce - Present perfect continuous. PøedpøítomnĂ˝ èas prĂąbìhovĂ˝.22. lekce - Do you know where...? Poøádek slov ve vìtách vloĹľenĂ˝ch do tázacĂ­ vìty. Typ: Do you know where...?
  23. lekce - I want you to... Vazba slovesa a pøedmìtu. Typ: I want you to ...24. lekce - Enough, too. VyjádøenĂ­ èeskĂ©ho "dost, pøíliš".
  25. lekce - Verbs followed by adjective or adverb (It smells good.). Slovesa pojĂ­cĂ­ se s pøídavnĂ˝m jmĂ©nem nebo pøíslovcem (It smells good.).26. lekce - Prefer/I would rather. GramatickĂ© konstrukce - prefer/I would rather.
  27. lekce - Irregular verbs in groups (past simple, past participle). Nepravidelná slovesa ve skupinách (minulĂ˝ èas prostĂ˝, minulĂ© participium).
 • Intermediate 2 (støednì pokroèilĂ­ 2)
  Pokroèilá gramatika pro ty, kdo se chtìjí umìt vyjadøovat na vysoké úrovni a chtìjí prohloubit své znalosti gramatiky.

  Obsah úrovně »    


  Poslat komentářTip
Proč se zaregistrovat?
Protože získáte přístup do
 • kurzu anglické gramatiky
 • kurzu 2000 nejpoužívanějších anglických slov
 • ... a dalších sekcí
 
prw2